Privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

Duomenų valdytojo VšĮ “Karjeros platforma” kontaktiniai duomenys: juridinio asmens kodas 304480610, adresas J. Basanavičiaus g. 41-5, Vilnius, el. paštas info@idialogue.lt (toliau - mes) (toliau – Bendrovė) tvarko idialogue mentorystės platformos  (www.idialogue.lt) (toliau – idialogue platforma) naudotojų/lankytojų, mentorių bei mentee, taip pat mokymų pirkėjų (toliau - Jūs, Jūsų) asmens duomenis, taikydama aukščiausius techninius ir teisinius duomenų apsaugos standartus.

Tvarkydami asmens duomenis, mes atsakingai laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Jei Jums kiltų kokių nors su šia privatumo politika susijusių klausimų/prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės šiuo el. paštu: info@idialogue.lt.

 

KAM TAIKOMA PRIVATUMO POLITIKA?

Ši privatumo politika yra taikoma idialogue platformos naudotojų/lankytojų, mentorių bei mentee, taip pat mokymų ir konsultacijų pirkėjų asmens duomenų tvarkymui, nepriklausomai nuo to, kokius įrenginius (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę ar kt.) jie naudoja naudojimuisi prisijungimui prie idialogue platformos.

Suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis per idialogue platformą (www.idialogue.lt), Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šios Privatumo politikos nuostatomis. Su Privatumo politika galima bet kuriuo metu susipažinti idialogue platformoje.     

 

KOKIUS ASMENS DUOMENIS IR KOKIU TIKSLU MES TVARKOME?

Registravimosi idialogue platformoje kaip mentoriui arba mentee ir profilio sukūrimo, taip pat tolesnės tarpusavio komunikacijos tikslais tvarkomi šie idialogue platformos mentorių bei mentee asmens duomenys:

 • vardas, pavardė, miestas, el. pašto adresas, telefono numeris, nuotrauka (pasirinktinai), Linkedin profilis, Skype vardas bei FB messengeris.

Mokymų ir konsultacijų pirkimo el. parduotuvėje tikslu tvarkomi šie pirkėjų asmens duomenys:

 • vardas, pavardė ir el. pašto adresas.

idialogue platformos naudotojo/lankytojo, prisijungus ar apsilankius idialogue platformoje, automatiškai surenkami ir apdorojami šie techniniai asmens duomenys:

 • IP adresas;
 • prisijungimo data ir laikas;
 • tinklalapio, kuris jungiasi su mūsų Tinklalapiu pavadinimas ir universalusis adresas (URL);
 • Lankytojo įrenginio operacinės sistemos duomenys;
 • Lankytojo interneto paslaugų teikėjo informacija;
 • Lankytojo geografinės vietos duomenys;
 • kita susijusi techninė informacija.

Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi šie asmens duomenys:

 • el. pašto adresas.

 

KAIP MES GAUNAME JŪSŲ DUOMENIS IR KOKIU TEISINIU PAGRINDU JUOS TVARKOME?

Mes renkame Jūsų asmens duomenis, kuriuos jūs mums apie save pateikiate tada, kai registruojatės mentoriumi arba mentee idialogue platformoje, taip pat kai perkate mokymus ar konsultacijas per idialogue platformos Elektroninę parduotuvę bei kai sutinkate su slapukų įdiegimu Jūsų įrenginyje:

 • Jums pateikiant mums duomenis (registruojantis) per idialogue platformą;
 • Kai Jūs elektroniniu laišku kreipiatės bet kurio mūsų darbuotojo/s elektroninio pašto adresu arba el. pašto adresu info@idialogue.lt;
 • Kai Jūs suvedate savo asmens duomenis į Elektroninę parduotuvę;
 • Kai sutinkate su slapukų įdiegimu Jūsų įrenginyje.

idialogue platformos naudotojas/lankytojas yra atsakingas, kad jo pateikti per idialogue platformą asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad idialogue platformos naudotojas/lankytojas nurodė neteisingus, netikslius ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus. 

 

TEISĖTO TVARKYMO PAGRINDAI:

 • Sutikimas - Jums patiems pateikiant savo asmens duomenis registruojantis ir pan.;
 • Teisėtas interesas – atsakyti į Jūsų užklausas, suteikti informaciją, kurios Jūs mūsų teiraujatės ir t.t.
 • Teisės aktų nustatytų prievolių vykdymas (apskaita, archyvavimas, pranešimai apie duomenų saugumo pažeidimus ir pan.).
 • Sutartis (mokymų pirkimo).

 

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimas yra nustatytas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz. privalomi buhalterinių ir kitų dokumentų saugojimo terminai ir pan.) arba sąlygotas duomenų valdytojo teisėtų interesų gynybos teisminėse ar kitos valstybės institucijose.

Mentoriaus/mentee į idialogue platformos profilį/paskyrą suvesti duomenys saugomi tol, kol pašalinama mentoriaus/mentee paskyra bei archyvuose neaktyviai saugomi dar 3 (trejus) metus nuo paskyros pašalinimo galimų teisinių ginčų įrodymų rinkimų tikslu. Jei mentorius/mentee neaktyvus (nė karto neprisijungia prie savo paskyros) 3 (trejus) metus, paskyra pašalinama kartu su visais asmens duomenimis.

Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas) yra aktyviai naudojami 3 (trejus) metus nuo sutikimo davimo dienos (nebent atšaukiate savo sutikimą) bei archyvuose neaktyviai saugomi 1 (vienerius) metus nuo aktyvaus naudojimo termino pasibaigimo dienos.

 

KAIP SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenų saugumo užtikrinimas mums yra labai svarbus. Jūsų asmens duomenims tvarkyti Bendrovė įgyvendino ir toliau įgyvendins tinkamas organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui, kuris galėtų kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms ir nustačius aplinkybes prie kokių asmens duomenų buvo gauta nesankcionuota prieiga, Mes nedelsiant Jus apie tai informuosime.

 

KAM JŪSŲ DUOMENYS ATSKLEIDŽIAMI?

Jūsų asmens duomenys gali būti prienami tik ribotam mūsų darbuotojų ir mūsų bendrovės IT, konsultacines/audito/teisines paslaugas teikiančių subjektų ratui, ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina įgyvendinti tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, ir visiems šiems asmenims galios griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai.

Šioje privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti mes Jūsų duomenis galime perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų:

 • duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis mūsų vardu, interesais ir užsakymu (pvz., IT paslaugų teikėjams ir pan.) Pažymime, kad mūsų duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų duomenis tik pagal aiškiai pateiktus mūsų nurodymus, įsipareigodami užtikrinti tinkamą iš mūsų gaunamų tvarkyti duomenų apsaugą, konfidencialumą bei saugumo reikalavimus atitinkančias organizacines ir technines priemones, kaip tai konkrečiau aptarta sutartyse, sudaromose tarp mūsų ir paslaugų teikėjų dėl duomenų tvarkymo.
 • Subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.), tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus.

 

TIESIOGINĖ RINKODARA

Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas) gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Jums išreiškus sutikimą ar nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais.

Bendrovė nebetvarko Duomenų subjekto asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais (nedelsiant sunaikina), kai tik Duomenų subjektas paprieštarauja duomenų tvarkymui tokiu tikslu.

Jūsų atsisakymas gauti pasiūlymus ir naujienas nesutrukdys Jums naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų. Apie nesutikimą arba savo sutikimo atšaukimą, Jūs galite mus informuoti el. paštu info@idialogue.lt arba telefonu 8 680 16615.

Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė tvarko (naudoja) Jūsų asmens duomenis 3 (trejus) metus nuo sutikimo davimo momento bei neaktyviai saugo archyvuose 1 (vienerius) metus po sutikimo naudojimo termino pasibaigimo, išskyrus, jei Jūs atšaukiate savo sutikimą.

 

JŪSŲ TEISĖS

Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą, esant Jūsų prašymui/paklausimui:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos Mes tvarkome;
 • reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 • reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

Norėdami įgyvendinti savo teises, prašome siųsti mums laišką el. paštu: info@idialogue.lt. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes paprašysime pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.  

Gavę Jūsų prašymą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Mūsų veiksmus ir sprendimus Jūs galite skųsti kompetentingai priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt). Tačiau rekomenduojame prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su mumis, kad galėtume rasti tinkamą problemos sprendimą.

 

KUR KREIPTIS?

Esant bet kokiam Jūsų prašymui dėl Jūsų duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome parašyti mums info@idialogue.lt arba kreiptis telefonu 8 680 16615.

Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas yra UAB „Privacy partners“.

 

KAIP SUŽINOTI APIE ŠIOS POLITIKOS PAKEITIMUS?

Ši Privatumo politika peržiūrima ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime jus apie atnaujinimą, paskelbdami pranešimą Idialogue platformoje. Ši Privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo Idialogue platformoje dienos.  

 

KAIP NAUDOJAME SLAPUKUS?

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis idialogue platformoje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant sistemoje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų sistemos naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek sistemą, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek Bendrovės teikiamas paslaugas.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną.  

 

idialogue platformoje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas Slapuko kategorija Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
fr Reklaminis slapukas Padeda rodyti kuo tikslesnę reklamą vartotojui. Apsilankymo metu 3 mėnesius Unikalus ID
XSRF-TOKEN Funkcionalumo slapukas Gerina puslapio apsaugą Apsilankymo metu Iki svetainės lango uždarymo. Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.
__cfduid Našumo slapukai CloudFlare paslaugos puslapio greitinimo slapukas. Apsilankymo metu 1 mėnuo Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.
_fbp Reklaminis slapukas Padeda parinkti ir pasiūlyti tikslinę reklamą vartotojui. Apsilankymo metu 1 mėnuo Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.
_ga Našumo slapukai Identifikuoja unikalius vartotojus. Kiekvieno naujo apsilankymo tinklapyje metu. 2 metai Atsitiktinai sugeneruotas identifikavimo numeris.
_gat Funkcionalumo slapukas Riboja užklausos normas – riboja duomenų rinkimą didelio srauto svetainėse. Apsilankymo metu 10 minučių -
_gcl_aut Reklaminis slapukas Padeda parinkti ir pasiūlyti tikslinę reklamą vartotojui. Pirmo apsilankymo metu. 4 mėn Identifikavimo numeris.
_gid Našumo slapukai Slapukas naudojamas vartotojams atskirti. Kiekvieno naujo apsilankymo tinklapyje metu. 24 valandas Vartotojo naršymo įpročius/kelią.
idialogue_session Funkcionalumo slapukas (Būtinieji slapukai) Saugo vartotojo sesijos ID Apsilankymo metu Iki svetainės lango uždarymo. Sesijos ID

idialogue platformoje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo „Facebook“, „Youtube“, „Linkedin“, „Instagram“ papildinius). Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms, pateikiamoms mūsų Tinklalapiuose, taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas. Mes raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikomomis privatumo apsaugos nuostatomis.